Spoiwo hydrauliczne Spoimax

mineralne spoiwo cementowo-pucolanowe

Spoiwo hydrauliczne Spoimax

jest mineralnym spoiwem cementowo-pucolanowym stanowiącym jednorodną mieszaninę materiałów wiążących na bazie cementu portlandzkiego, popiołów lotnych oraz wypełniaczy mineralnych.

Ma postać jasno szarego proszku twardniejącego po zmieszaniu z wodą zarówno na powietrzu jak i pod wodą.

Spowio produkowane jest w 4 typach o wytrzymałości:

5MPa; 12,5MPa; 22,5MPa; 32,5MPa.

Na plac budowy dostarczany jest luzem w cysternach.

ZASTOSOWANIE

Spoiwo hydrauliczne Spoimax przeznaczone jest do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
przy budowie dróg publicznych, wewnętrznych, lotnisk i podtorza kolejowego do:

osuszanie gruntów

WYKONYWANIA STABILIZACJI GRUNTÓW SPOIWEM DROGOWYM ZGODNIE Z PN-EN 14227-13

wykonywania nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie według wymagań PN-S-06102:1997, jako materiał do ulepszania właściwości kruszyw i mieszane
wykonywania podbudowy pomocniczej według wymagań WT-4 2010 lub PN-S-06102:1997jako materiał do ulepszenia właściwości kruszyw i mieszanek, dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR 7 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

wykonywania stabilizacji gruntów spoiwem drogowym zgodnie z PN-EN 14227-13

wykonywania mieszanek związanych spoiwem drogowym zgodnie z PN-EN 14227-5

budowy podtorza w zakresie stabilizacji lub ulepszeń gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych pokryć ochronnych torowiska, Według warunków utrzymania podtorza kolejowego Id-3w postaci podbudowy pomocniczej z kruszyw i mieszanek według wymagań WT-5 2010 oraz według PN-S-06102:1997.

Polski Beton sp. z o.o. sp.k.

ul. Konduktorska 39a 
40-155 Katowice 
NIP: 6751283237
BDO: 000019782


© POLSKI BETON.r All rights reserved.
Powered by AMETI TECHNOLOGY.